Chat GPT

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดงานเสวนา “Chat GPT : Opportunities, Challenges, and the Way forward” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Chat GPT ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ สาธิตการใช้งาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานจากคณาจารย์ในแต่ละคลัสเตอร์ 

Chat GPT : Opportunities, Challenges, and the Way forward

  • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 
  • หรือ รับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟังการเสวนาได้ที่นี่…

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X