เทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ"

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ”  หลักสูตรการอบรม 6 ชั่วโมง ได้รับเกียรติจาก อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรการฝึกอบรม

พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)
ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

รับสมัคร 60 ท่าน เท่านั้น

หัวข้อการอบรม
  • ปัญหาหลักในการทำงานร่วมกันในองค์กร
  • ความสำคัญของการสื่อสารกับการทำงานร่วมกัน
  • กิจกรรม MEGA Tower เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและการสื่อสาร ประสานงาน
  • แนวทางการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดีด้วยเทคนิค Ho-ren-so
  • พฤติกรรมของคนทำงาน 4 ประเภท ตามหลักการสัตว์สี่ทิศ
  • ทำแบบประเมินพฤติกรรมเพื่อค้นหาลักษณะเด่น-ด้อย ของตนเอง
  • แนวทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กับคนทั้งกับคนทั้ง 4 แบบ
  • หลักการของ Johari Window กับการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อลดความขัดแย้งกัน
  • สรุปบทเรียน ถาม-ตอบเพื่อคลายความสงสัย

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X