Transformative Teaching

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และสำนักงานพัฒนาบุคคล ขอเรียนเชิญรับฟังนโยบายและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transformative Teaching : Empowering Students to Learn” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

11 ตุลาคม 2566 : 09.00-15.00 น. ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตน์ อุไรรัตน์
กลุ่มเป้าหมาย
  • อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
  • อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • และอาจารย์ผู้สนใจทั่วไป 

ส่งแบบตอบรับได้ที่ … สำนักงานพัฒนาบุคคล (HRD) โทรสาร 5942 หรือ E-Mail : hrd@rsu.ac.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตัวเอง#HRDRSU