ดาวน์โหลด
เอกสารการอบรม

notebook, pen, black-3949103.jpg

Cr.ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
(24 มิถุนายน 2565) 
Cr.บุญจิรา ชลธารนที
นักจิตวิทยา หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ


Cr. สำนักงานพัฒนาบุคคล


Cr. อ.ณัฏฐยศ  สุริยเสนีย์
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


Cr. ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล

 
Cr. อ.ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร

 

Cr. ผศ.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  1. เทคนิคการจัดประชุม  ⇒ CLICK
  2. ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย  ⇒ CLICK
  3. แบบฝึกเขียนรายงานการประชุม  ⇒CLICK 
  4. เฉลยรายงานการประชุม  ⇒ CLICK

  Cr. ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์

 1. การเขียนหนังสือติดต่อราชการ  ⇒ CLICK
 2. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ  ⇒ CLICK
 3. ตัวอย่างกระดาษหนังสือราชการ และการใช้คำขึ้นต้น  ⇒ CLICK

Cr. ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์

Loading