แผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan (IDP)

วิทยาลัย/ คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน จะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานของท่านเป็นประจำทุกปี
 
สำหรับใช้ประกอบการประเมินแผนยุทธศาสตร์ใหม่
ปีการศึกษา 2565-2569

หมายเหตุ :
1) ระบบอยู่ในระหว่างการทดลองใช้งาน
2) ขอความกรุณา คณะ/หน่วยงาน ส่งลำดับขั้นการอนุมัติข้อมูลในระบบ
ให้ HRD ด้วยค่ะ – ขอบพระคุณค่ะ
3) อบรม IDP ครั้งที่ 2 :  วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดทำระบบ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม IDP (ฉบับปรับปรุง) ได้ที่นี่

อ่านเล่มแผนพัฒนารายบุคคล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด เล่มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ฉบับภาษาไทยทั้งเล่ม ได้ที่นี่ (.PDF) คลิกที่รูป

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

เล่มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ฉบับภาษาอังกฤษ (กำลังปรับปรุง)
เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต (Excellence in Education)

อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

  • ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ทุกปีการศึกษา

อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ

  • ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ทุกปีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organizaion)

บุคลากรสายสนับสนับต้องเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนางาน และมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น

  • ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

บุคลากรสายการสอนต้องเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น

  • ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากบุคลากรสายการสอนทั้งหมด

บุคลากรทุกประเภทจะต้องเข้ารับการพัฒนาในโครงการ/ กิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรในสังกัด หรือเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล

  • ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยร้อยละ 60 ต่อปี
* คณะ/หน่วยงานต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..
สามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาบุคคล โทร.5941
** ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2569 (แผนฉบับใหม่) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานวางแผนและพัฒนา

Loading