แผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan (IDP)

วิทยาลัย/ คณะ/สถาบัน และหน่วยงาน จะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานของท่านเป็นประจำทุกปี
 
สำหรับใช้ประกอบการประเมินแผนยุทธศาสตร์ใหม่
ปีการศึกษา 2565-2569

Login เข้าระบบด้วย : รหัสบุคลากร / Password : รหัส intranet
[ ลืมรหัส intranet  กรุณาติดต่อ โทร.5712 ]

เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบในครั้งแรก หากมีข้อขัดข้องประการใด
สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ โทร.5941 ค่ะ
สำนักงานพัฒนาบุคคล ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ข้อมูลสำหรับปีการศึกษา 2566 :
1) เปิดระบบใช้งานจริง 22 มกราคม 67  (สพบ.8800/7)
2) บุคลากรกรอกข้อมูล/ แก้ไขข้อมูลของตนเองได้
     ตั้งแต่ 22 มกราคม-31 พฤษภาคม 67
3) ผู้พิจารณา และผู้อนุมัติข้อมูลแต่ละคณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 67
4) ปิดระบบ วันที่ 1 กรกฎาคม 67 !!

** ขอความกรุณา คณะ/หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ส่งลำดับขั้นการอนุมัติข้อมูลในระบบ >> ส่งข้อมูลให้ HRD ด้วยค่ะ – ขอบพระคุณค่ะ **

 ขอขอบคุณ : ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม IDP (ฉบับปรับปรุง) เพื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงระบบได้ค่ะ
อ่านเล่มแผนพัฒนารายบุคคล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)
อ่าน หรือ ดาวน์โหลด เล่มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ฉบับภาษาไทยทั้งเล่ม ได้ที่นี่ (.PDF) คลิกที่รูป

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

เล่มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ฉบับภาษาอังกฤษ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)
เป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต (Excellence in Education)

อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

  • ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ทุกปีการศึกษา

อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

  • ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ทุกปีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organizaion)

บุคลากรสายสนับสนับต้องเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนางาน และมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้น

  • ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

บุคลากรสายการสอนต้องเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น

  • ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 75 ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากบุคลากรสายการสอนทั้งหมด

บุคลากรทุกประเภทจะต้องเข้ารับการพัฒนาในโครงการ/ กิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรในสังกัด หรือเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล

  • ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยร้อยละ 60 ต่อปี
* คณะ/หน่วยงานต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..
สามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาบุคคล โทร.5941
** ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2569 (แผนฉบับใหม่) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานวางแผนและพัฒนา

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X