บุคลากรสำนักงานพัฒนาบุคคล

ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร.5943
samita.k@rsu.ac.th

นางนัยนันทน์ จงสวัสดิ์
โทร.5939
naiyanan.j@rsu.ac.th
นางสาว นิษฐา วีระชน
โทร.5940
nittha.v@rsu.ac.th
นางรัชดา วิวัฒน์สกุลเจริญ
โทร.5941
ratchada.w@rsu.ac.th
นางสาว รินรดา จุลอำพันธ์
โทร.5944
rinrada.j@rsu.ac.th
ห้อง 1-401 ชั้น 4
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
โทรสาร 5942
mailbox, post, mail-595854.jpg
Email:

hrd@rsu.ac.th

Tel:

โทร.02-791-5939-41

Open Hours:

Mon-Fri: 8.30 am - 4.30 pm

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X