ข่าวประชาสัมพันธ์

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้การใช้งานระบบ IDP สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  ครั้งที่ 2  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5 มกราคม 2567 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ หัวข้อการเรียนรู้...

Read More
การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากร

เรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อดออมอย่างไร สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินให้บุคลากรสามารถวางแผนการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง และจัดสรรเงินออมได้ 12 มกราคม 2567 (09.00-16.00 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องทำกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วย วิทยากร : โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money...

Read More
เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์!! ไม่มีค่าใช้จ่าย … เรียนรู้ได้ง่ายๆ สบายกระเป๋า การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน” โดยมีวิทยากร 3 หัวหน้าภาคแห่งวงการเทคโนโลยีการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา งานจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00-21.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ท่านใดที่สนใจ รีบสมัครด่วน !! ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง#HRDRSU

Read More
รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ’66 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต”  เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานให้กับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.30 น.) ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยาลัย/สถาบัน/คณะ...

Read More
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ปีนี้ท่านทำ IDP กันแล้วหรือยัง? สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  10 พฤศจิกายน 2566 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร คณะ/หน่วยงานละ 1 ท่าน...

Read More
อบรมฟรีมีเกียรติบัตร

อบรมภายนอก ฟรี เปิดลงทะเบียนแล้วจ้า #EDUSHARE6 #อบรมออนไลน์ #อบรมฟรี #มีเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์ https://edu.buu.ac.th/edushare คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมออนไลน์ในโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า EDU SHARE ครั้งที่ 6...

Read More
เทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ”  หลักสูตรการอบรม 6 ชั่วโมง ได้รับเกียรติจาก อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรการฝึกอบรม พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร 60 ท่าน เท่านั้น หัวข้อการอบรม ปัญหาหลักในการทำงานร่วมกันในองค์กร ความสำคัญของการสื่อสารกับการทำงานร่วมกัน กิจกรรม MEGA Tower...

Read More
Learning Outcomes

หลักสูตร “แนวทางการกำหนด Learning Outcomes และการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำเล่มหลักสูตร” ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการกำหนด Larning Outcomes  และการเขียนคำอธิบายภายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำเล่มหลักสูตร” ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 (08.30-12.00 น.)ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 คน /...

Read More
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 1-2 ก่อน จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้  พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)ห้อง 1-302...

Read More
เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง

เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น มาเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดเบื้องต้นกันค่ะ …  ด้วยหลักสูตร “เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น” การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้  ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-509A ชั้น 5  อาคาร Student Center 27...

Read More
การจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2

มาเรียนรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 2  ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี  มาบรรยายให้ความรู้  25...

Read More
สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย … เรียนรู้ได้ง่ายๆ สบายกระเป๋า ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1) พัฒนาหัวหน้างานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (4 Steps to be a “GREAT” Supervisor) สมัครด่วน ! CLICK HERE 2) บริหารความเสี่ยงอย่างไรให้เป็นศูนย์ (Strategic Risk & Opportunity Management) สมัครด่วน !...

Read More
Transformative Teaching

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และสำนักงานพัฒนาบุคคล ขอเรียนเชิญรับฟังนโยบายและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transformative Teaching : Empowering Students to Learn” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  11 ตุลาคม...

Read More
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ

สร้าง Dashboard ด้วย Power BI มาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ : สร้าง Dashboard ด้วย Power BI  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้  ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-509A ชั้น 5  อาคาร...

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันพุธที่ 20 กันยายน  2566 ณ ห้อง Auditorium 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร  บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More