ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี่

audit, report, verification-4576720.jpg
แบบสรุปรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 - 2569
(ปีการศึกษา 2566 ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ IDP ค่ะ)

สำนักงานพัฒนาบุคคล (HRD) รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร  จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2565-2569
มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 3  โดยมีรายละเอียด KR  ดังนี้

สายวิชาการ
  • KR 1.4.4 อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  • KR 1.4.5 อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
  • KR 3.4.2 บุคลากรสายสอนต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น
  • KR 3.4.3 บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้ารับการพัฒนาในโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
สายสนับสนุน
  • KR 3.4.1 บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาพัฒนางานและมีผลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น
  • KR 3.4.3  บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้ารับการพัฒนาในโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม (พร้อม PDF ตัวอย่าง)

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันภายนอก สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาของท่านทราบ และเก็บไว้เป็นประวัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของท่านได้

room, conference, chairs-2192484.jpg
แบบฟอร์มบันทึกการพัฒนาตนเองด้วย
Non-Classroom Training (พร้อม PDF ตัวอย่าง)

บุคลากรที่พัฒนาตนเองด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือการฝึกอบรมในชั้นเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน และเก็บเป็นประวัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของท่านได้

seminar, class room, school-594125.jpg

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X