สรุปข้อมูลผู้ได้รับการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2567

เฉพาะโครงการที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาบุคคล เท่านั้น
( 1 มิถุนายน 2567 - 31 พฤษภาคม 2568)
ท่านสามารถกดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมได้ที่ >> ชื่อโครงการ
 • วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6-200 อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
  วันที่ 19 มิถุนายน 2567 CLICK HERE 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2567 CLICK HERE 
 • วิทยากร ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง, ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
 • จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน Gen.Ed. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล

 • วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ศ. กิตติคุณ ดร. วีระ สมบูรณ์ และรศ.ดร. กานดา ว่องไวลิขิต
 • จัดโดย สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X