โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของ สำนักงานพัฒนาบุคคล  ณ วันที่  1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล เป็นผู้บริหารหน่วยงาน  นำนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

ภายในสำนักงานพัฒนาบุคคล  ได้มีการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

แผนพัฒนาบุคลากร

- ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

- ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ

- งานระบบฐานข้อมูล รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม/พัฒนา

- งานจัดทำและพัฒนา HomePage ของสำนักงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร

ประกันคุณภาพ

- จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาบุคคล

- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานพัฒนาบุคคล

- รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผนกำหนดการของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรม

- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

- ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/พัฒนา ตามแผนปฏิบัติงานงานประจำปี

-ติดตามประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรม/พัฒนา

การจัดการความรู้

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

- จัดทำแผนการจัดการความรู้

- รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X