ผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

ผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

กลุ่มวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
คณะ / วิทยาลัย รายชื่อผลงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะรังสีเทคนิค

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
คณะ / วิทยาลัย รายชื่อผลงาน

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

สถาบันการบิน

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร

กลุ่มศิลปะ - การออกแบบ
คณะ / วิทยาลัย รายชื่อผลงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการออกแบบ

คณะดิจิทัลอาร์ต

วิทยาลัยดนตรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
คณะ / วิทยาลัย รายชื่อผลงาน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยครูสุริยเทพ

คณะรัฐศาสตร์

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

สถาบัน Gen.Ed

หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงาน รายชื่อผลงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายการต่างประเทศ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายนวัตกรรม

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผนและพัฒนา

ฝ่ายพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิทธิประโยชน์

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานอื่นๆ

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X