ผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566

ท่านสามารถกดดูเนื้อหาได้ที่ชื่อผลงาน และสามารถเข้าดูได้เฉพาะท่านที่ล๊อคอินด้วย RSU-Mail เท่านั้น

กลุ่มวิทยาศาสตร์ - สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
– การเรียนการสอนเรื่อง สวนกระถางเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง … จากชีววิทยาองค์รวม
– หลักการคิดวิจัย R&D เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
– การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศพัฒนาการวัดและประเมินผลนักศึกษาทันตแพทย์
– การสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวางองศาการถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษารากฟันหลายคลองราก ไปสู่การทำวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือโดยการวัดผล
ในผู้ใช้จริง

คณะพยาบาลศาสตร์
– สอนอย่างไรจึงจะทำให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติได้
– เทคโนโลยีสุขภาพสู่ชุมชน :  การนำนวัตกรรมมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทุกบ้าน

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
– การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบัน
– การพัฒนาโต๊ะฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

คณะเทคนิคการแพทย์
– การจัดการเรียนการสอนชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาษาอังกฤษ
– How toget published in Q1 journals? (ตีพิมพ์อย่างไรให้ได้ Q1)
– แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
– การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์  ในวิชาการทดสอบพิษวิทยา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
– การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ในผู้ที่มีภาวะลองโควิด
– พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
– การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยใช้เกมโมบายแอปพลิเคชั่น
– การเพิ่มสัดส่วนผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

คณะรังสีเทคนิค
– ระบบการสอบ ป้องกันการทุจริต โดยใช้ระบบ SEB (Safe Exam Browser)
– บูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมและวิจัยสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
– การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอน
– การสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
– การเตรียมความพร้อมในการสอนนักศึกษาต่างชาติ
– การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
– เทคนิคการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรปริญญาโท SMT (ปีที่ 2)
– การสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัย
– สร้างอิทธิพลบนโซเชียล เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันการบิน
– การผลิตบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
– ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาการไม่พึงประสงค์ขณะทำการบินของนักศึกษาการบิน

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร

กลุ่มศิลปะ - การออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการออกแบบ

คณะดิจิทัลอาร์ต

วิทยาลัยดนตรี

กลุ่มเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยครูสุริยเทพ

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

สถาบัน Gen.Ed.

กลุ่ม International

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน

หน่วยงานสนับสนุน

สถาบันวิจัย

สำนักงานจริยธรรมการวิจัย

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา

สำนักงานกิจการนักศึกษา

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

สำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันจีน-ไทย

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X