ทำเนียบรางวัล KM ประจำปีการศึกษา

ข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา 2556

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

ด้านธรรมาธิปไตย

คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท

สถาบันการบิน

 • เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ผู้เล่าเรื่อง พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ ผู้บันทึก นายณัฐพล สุขอ้น

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะพยาบาลศาสตร์

 • ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานวิจัย
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น และดร.นิภา กิมสูงเนิน
  ผู้บันทึก อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค อ.แสงระวี มณีศรี และอ.ราตรี ทองยู

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • กลยุทธ์ที่ทำให้งานวิจัยเกิดความสำเร็จ
  ผู้เล่าเรื่อง ศ.นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษาอังกฤษ

 • การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน
  ผู้เล่าเรื่อง อ.มาลี รุ่งหิรัญ
  ผู้บันทึก อ.นิภาพร เฉลิมนิรันดร

ด้านธรรมาธิปไตย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 • สอนให้ดี ต้องมีคุณธรรม
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ประเสริฐ ศิรินรานันตร์
  ผู้บันทึก ดร.สถาพร คำหอม

ด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

สำนักหอสมุด

 • การควบคุมการเบิก-ใช้วัสดุอุปกรณ์ แผนกบริการ สำนักหอสมุด
  ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก นางเยาวรัตน์ บางสาลี

ด้านนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • iCheer Scoring System
  ผู้เล่าเรื่อง อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 • สร้างฐานความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อทักษะในการปฏิบัติงานจริง
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
  ผู้บันทึก ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

คณะพยาบาลศาสตร์

 • Google Classroom ในการเรียนการสอนรายวิชา BNS 102 วัฒนธรรมและสุขภาพ
  ผู้เล่าเรื่อง ร.อ.หญิง พัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์
  ผู้บันทึก ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ทำอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้

คณะบัญชี

 • ริเริ่มโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
  ผู้บันทึก อ.ไพฑูรญ์ กอบกาญจนพฤฒิ

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

คณะเทคนิคการแพทย์

 • การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.อรนันท์ พรหมมาโน

ด้านธรรมาธิปไตย

วิทยาลัยนานาชาติจีน

 • การใช้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสื่อถึงการยึดมั่นคุณธรรม
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
  ผู้บันทึก น.ส.สุดารัตน์ ไพรบึง

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  ผู้เล่าเรื่อง ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฒกนก
  ผู้บันทึก ศ.คลินิก ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ

ด้านนวัตกรรม

คณะบัญชี

 • การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเครื่องมือทางสังคม
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
  ผู้บันทึก ดร.ภัทรณัชชา ชาติคุณากิตติ
ปีการศึกษา 2559

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

คณะนวัตกรรมเกษตร

 • การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร
 • ผู้เล่าเรื่อง รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
 • ผู้บันทึก อ.พชรอร แก้วเจริญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 3 เทคนิคการสอน สนุก ถูกใจคนเรียน
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยให้เหมาะสม
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
  ผู้บันทึก ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี

คณะบัญชี

 • การวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มต้น
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
  ผู้บันทึก ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยดนตรี

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนวิชาการแสดงขับร้อง
  ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อ.ดลหทัย อินทวงศ์

ด้านธรรมาธิปไตย

คณะเศรษฐศาสตร์

 • ธรรมาภิบาลของอาชีพครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่เยาวชน
  ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

สำนักหอสมุด

 • การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผู้เล่าเรื่อง นางพัชรา หาญเจริญกิจ

ด้านนวัตกรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • ระบบเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (นาฬิกาเบาหวาน)
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
  ผู้บันทึก ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
ปีการศึกษา 2560

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
  ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์

คณะวิทยาศาสตร์

 • IT ในการจัดการเรียนการสอน
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.รัชนก ขำศิริ

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะเทคนิคการแพทย์

 • เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
  ผู้บันทึก ดร.อภิชัย ศรีเพียร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะดิจิทัลอาร์ต

 • การบูรณาการศิลปะไทยสู่ชั้นเรียนให้เป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษา
  ผู้เล่าเรื่อง อ.หทัยชนก เชียงทอง

คณะบัญชี

 • บูรณาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการบัญชีต้นทุน
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.เกศรา สุพยนต์
  ผู้บันทึก อ.อิทธิเดช แสงพวง
ปีการศึกษา 2561

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ

 • การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่าน ThaiMOOC
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ

 • เทคนิคการเขียนขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics) เพื่อใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ผู้เล่าเรื่อง ดร.สุมามาลย์ ปานคำ
  ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 • งานวิชาการที่แก้ปัญหาสังคมต้องใช้ทุนหัวใจสร้างสรรค์
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม
  ผู้บันทึก ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติ

 • วิธีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวนำและเน้นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อ.ปรินดา เสตะพันธุ

สถาบัน Gen.Ed.

 • กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 105 ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ (Cultural Applications)
  ผู้เล่าเรื่อง นายปิยรัช อยู่รักชาติ
  ผู้บันทึก นางสาวจิรภัทร จันทร์อินทร์

ด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

วิทยาลัยนานาชาติ

 • การบริหารจัดการ การศึกษาพยาบาลที่เป็นเลิศ
  ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม และคณะ
  ผู้บันทึก ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา และ อ.วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์

 • พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
  ผู้เล่าเรื่อง นายวรพล มหาแก้ว
  ผู้บันทึก นายณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์

ด้านนวัตกรรม

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Payment Gateway System
  ผู้เล่าเรื่อง นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
  ผู้บันทึก นางสาวสุณัฐฐา ทิมทอง
ปีการศึกษา 2562

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะบัญชี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยดนตรี

คณะบัญชี

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบัน Gen.Ed.

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

คณะบัญชี

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะพยาบาลศาสตร์

ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษาอังกฤษ

ด้านนวัตกรรม

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

สำนักงานกิจการนักศึกษา

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X