Digital Media 2022

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Digital Media 2022 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องรูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน และมองเห็นภาพรวมของดิจิทัลคอนเท้น รูปแบบสื่อโซเชียล และโมเดลทางธุรกิจ Business Platform ที่เหมาะสม

สมรรถนะ 

  • การสื่อสารการตลาด

วิทยากร

  • อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์  หัวหน้าสาขาวิชาการธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณ ศูนย์ RSU Cyber University ผู้สนับสนุนการจัดอบรมออนไลน์

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X