บุคลากรสำนักงานพัฒนาบุคคล

ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางนัยนันทน์ จงสวัสดิ์
โทร.5939
naiyanan.j@rsu.ac.th
นางสาวนิษฐา วีระชน
โทร.5940
nittha.v@rsu.ac.th
นางรัชดา วิวัฒน์สกุลเจริญ
โทร.5941
ratchada.w@rsu.ac.th
นางสาวกนกพร บุณกัณฑ์
โทร.5944
kanokporn.bo@rsu.ac.th

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X