สำนักงานพัฒนาบุคคล

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและมีทักษะในวิชาชีพของตน  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนให้การศึกษาต่อในระดับที่สุงขึ้น การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานกับหน่วยงานต่างๆ การจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฯลฯ

ในส่วนของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานนั้น  แต่เดิมคณะและหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามความต้องการของคณะและหน่วยงาน  ต่อมาเมื่อความต้องการในเรื่องดังกล่าวมีมากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นความสนใจร่วมกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีประสงค์ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรโดยตรง  เพื่อให้การบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2544 อย่างไรก็ตามศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544  โดยขณะนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ปี พ.ศ. 2550 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายใต้ความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หลังจากนั้น ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายพัฒนาบุคคล สังกัดอยู่ในสำนักงานบุคคล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนถึง 30 กันยายน 2564

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X