สรุปข้อมูลผู้ได้รับการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566

เฉพาะโครงการที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาบุคคล เท่านั้น
( 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)
ท่านสามารถกดดูรายชื่อได้ที่ >> ชื่อแต่ละโครงการ
conference, change, new beginning-2110761.jpg
 • วันที่ 4-5-6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง, ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
  ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย, และ ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

จัดโดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ชินศรี , ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ
  ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย และ ดร.สมิตา  กลิ่นพงศ์
 • วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
อบรมรุ่นที่ 1
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A  อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE 
อบรมรุ่นที่ 2
 • วันพุธที่ 25  ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A  อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร  อ.บุญจิรา ชลธารนที  นักจิตวิทยา หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
 • วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์, คุณสมญา แชมเบอรส
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม  CLICK HERE
 • วิทยากร ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และสำนักงานพัฒนาบุคคล

 • วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น.
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง, ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ,
  อ.วิทูล ทิพยเนตร และผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแพ้ว 

จัดโดย สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล

 • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. 
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร  ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ และ อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์
computer, office, table-2048166.jpg
laptops, meeting, businessmen-593296.jpg
 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 -12.00 น.
  ห้อง 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center 
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี 
 • วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร อ.สมบุญ ธีธรรมานุกูล
โมดูล 1 : ทฤษฎีการเรียนรู้  (รุ่น 1/ รุ่น 2)
เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รุ่น 1 – วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • รุ่น 2 – วันที่ 21 และ 23 พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • วิทยากร ผศ.ดร.นิภาพร สกุลวงศ์  วิทยาลัยครูสุริยเทพ
 • รายชื่อผ่านอบรม CLICK HERE 
โมดูล 2 : จิตวิทยาความเป็นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  (รุ่น 1/ รุ่น 2)
เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รุ่น 1 – วันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • รุ่น 2 – วันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • วิทยากร  ดร.เตชาเมธ เพียรชนะ  วิทยาลัยครูสุริยเทพ
 • รายชื่อผ่านอบรม CLICK HERE   
โมดูล 3 : การจัดการเรียนรู้ (รุ่น1/ รุ่น2)
เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รุ่น 1 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • รุ่น 2 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • วิทยากร  ดร.ชิดชไม วิสุตกุล  วิทยาลัยครูสุริยเทพ
  ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รายชื่อผ่านอบรม CLICK HERE 
โมดูล 4 : การวัดและประเมินผล (รุ่น1/ รุ่น2)
เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รุ่น 1 – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • รุ่น 2 – วันที่ 1 มีนาคม 2567
  (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • วิทยากร  ดร.พิบูลย์  ตัญญบุตร  วิทยาลัยครูสุริยเทพ
 • รายชื่อผ่านอบรม CLICK HERE   
โมดูล 5 : เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  (รุ่น1/ รุ่น2)
ห้อง 6-505A ชั้น 5 อาคาร Student Center
 • รุ่น 1 – วันที่ 25 เมษายน 2567 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • รุ่น 2 – วันที่ 26 เมษายน 2567 (หลักสูตร 6 ชม.)  
 • วิทยากร  ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ์  อ.สุวารี รินรส อ.ณัฐพัชร  หลวงพล
  ศูนย์บริการวิชาการ
 • รายชื่อผ่านอบรม  CLICK HERE
 • วันศุกร์ที่  10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น.
  ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ และนายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
 • วันศุกร์ที่  5 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.30 น.
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม  CLICK HERE
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ และนายขุนคำ ปองรักษาชีวิต

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการทางวิชาการ และสำนักงานพัฒนาบุคคล

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 -12.00 น.
  ห้องประชุมสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ
 • รายชื่อเข้าร่วมงาน CLICK HERE
 • วิทยากร  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันศุกร์ที่  12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE
 • วิทยากร  คุณจักรพงศ์ เมษพันธ์ุ The Money Coach
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00-11.30 น. 
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรม CLICK HERE
 • วิทยากร  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี 
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.30-12.00 น.
  ห้องประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE
 • วิทยากร  ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ 
 • สำนักงานการเงิน / สำนักงานทะเบียน / ฝ่ายแนะแนวและรับสมัคร
 • วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.30 น.
  ห้องประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์, คุณสมญา แชมเบอรส
 • วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น.
  ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ดร.ธนัยวงส์ กีรติวานิชย์
  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จัดให้สำนักหอสมุด – สัปดาห์ห้องสมุด)

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.45-16.00 น.
  ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE   
 • วิทยากร  ทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปศาสตร์
office, chair, meeting-1448219.jpg
to learn, training, books-4226965.jpg
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น.  ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE 
 • วิทยากร ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Program Learning Outcome
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 6-200 อาคาร Student Center 
 • รายชื่อผู้เข้าอบรม  CLICK HERE 
 • วิทยากร สถาบัน Gen.Ed. ทีมหัวหน้าหลักสูตร

  * ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed.
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • เวลา 14.00- 16.30 น. 
 • อาคารนันทนาการ

จัดโดย ….คณะกรรมการจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-11.30 น.
  ห้องประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รายชื่อผ่านการอบรม CLICK HERE
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์, คุณสมญา แชมเบอรส
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center
 • รายชื่อเข้าอบรม CLICK HERE
 • วิทยากร อ.กฤศ แก้วประเสริฐ บริษัท เจน ไอ จำกัด

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X