แผนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2566

( 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

สรุปความจำเป็นในการฝึกอบรม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566

 • การพัฒนาความเป็นผู้นำ
  (Leadership Development)
 • การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  (Communication and Collaboration)
 • ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Digital Adaptation)
 • การบริหารจัดการกลยุทธ์
  (Strategic Management)
 • การเห็นโอกาสแบบผู้ประกอบการ
  (Entrepreneurship)
 • ความสามารถและเทคนิคการสอนและการถ่ายทอด
  (Teaching Ability & Techniques)
 • ความรับผิดชอบในงาน
  (Accountability)
 • จิตสำนึกในการให้บริการ
  (Service Mind)
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  (English Literacy)

และสามารถจำแนกความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรออกเป็นหลักสูตรต่างๆ ได้ดังนี้

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X