แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566

การประชุมให้ความรู้

เอกสารประกอบการประชุม

แบบรายงานจัดการความรู้

* ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์ / ไม่ต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ส่งแบบรายงานการจัดการความรู้ ไฟล์ Word เท่านั้น!!
** สามารถอ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน ด้านล่าง

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน

จำนวน 2 ชิ้น (บังคับยุทธศาสตร์ละ 1 ชิ้น)
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
    และการผลิตบัณฑิต
    (Excellence in Education)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนวัตกรรมงานวิจัย
    (Innovative Research and Development)
  • หากคณะวิชา มีผลงาน KM ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่นๆ สามารถส่งเพิ่มเติมได้
หน่วยงานสนับสนุน

อย่างน้อย จำนวน 1 ชิ้น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569

  • จากยุทธศาสตร์ใดก็ได้

Loading