แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566

1) การประชุมให้ความรู้

เอกสารประกอบการประชุม

2) แบบรายงานจัดการความรู้

แบบรายงาน
การจัดการความรู้ (KM)
ปีการศึกษา 2566

ส่งแบบรายงานการจัดการความรู้ (สพบ.8800/3) เป็นไฟล์ Microsoft Word
ที่อีเมล : hrd@rsu.ac.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567
* ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์ !! ให้ส่งแบบรายงานการจัดการความรู้ ไฟล์ Word
(อาจมี Clip Video ประกอบได้โดยเน้นนำเสนอเนื้อหา ไม่เน้นความสวยงาม)

** สามารถอ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน ด้านล่างนี้

3) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน

จำนวน 2 ชิ้น (บังคับยุทธศาสตร์ละ 1 ชิ้น)
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
    และการผลิตบัณฑิต
    (Excellence in Education)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนวัตกรรมงานวิจัย
    (Innovative Research and Development)
  • หากคณะวิชา มีผลงาน KM ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่นๆ สามารถส่งเพิ่มเติมได้
หน่วยงานสนับสนุน

อย่างน้อย จำนวน 1 ชิ้น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569

  • จากยุทธศาสตร์ใดก็ได้

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X