สรุปข้อมูลผู้ได้รับการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565

เฉพาะโครงการที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาบุคคล เท่านั้น
( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)
ท่านสามารถกดดูรายชื่อได้ที่ > หน้าชื่อโครงการ

เทอม S/2565

 • รุ่น1 : 24 มิ.ย.65  ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • รุ่น 2 : 28 มิ.ย. 65 ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ชินศรี

เทอม S/2565

 • WordPress : 5-15 ก.ค.65 เวลา 09.30 -12.00 น. ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
 • Web Application 21 ก.ค.-30 ส.ค. 65 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
 • วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ ชินศรี

เทอม S/2565

 • วันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
 • วิทยากร ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

เทอม S/2565

 • วันที่ 8-11 และ 15 ส.ค. 65 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
 • ทีมวิทยากร จากสถาบันภาษาอังกฤษ

เทอม 1/2565

 • วันที่ 16-17 ส.ค.65 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 5-335 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ 
 • วิทยากร ผศ.ดร.ธรรณพ  อารีพรรค และ ผศ.ดร.กานต์ ศิริวิทย์

เทอม 1/2565

 • 14 ก.ย. 65 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

เทอม 1/2565
HRD 002

 • 5 โมดูล 5 เดือน [ 1 ต.ค. 65 – 28  ก.พ. 66 ]

HRD 001 (Update)

 • 4 โมดูล 4 เดือน [ 1 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 ]
 • วิทยากรผู้ดูแลระบบ Aj. Gary Ambito  

เทอม 1/2565

 • 12 ต.ค. 65  เวลา 09.30-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Google Meet
 • วิทยากร อ.บุญจิรา ชลธารนที

เทอม 1/2565

 • 21 ต.ค. 65 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

เทอม 1/2565

 • 11 พ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 1-301 ชั้น 3
  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร อ.ฐิติพงษ์ ขุนเณร
team, friendship, group-4529717.jpg

เทอม 1/2565

 • 11 พ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00 น.
  ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ อ.วิษณุพงษ์ สุขสาคร

เทอม 2/2565

 • 2 ก.พ. 66 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

เทอม 2/2565

 • 20 ก.พ. 66 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 6-200 ชั้น 2  และ Online
 • วิทยากร ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง  คุณจรูญ เชดเลอร์ และ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค

เทอม 2/2565

 • 1 มี.ค. 66 เวลา08.30-16.30 น. ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 • ทีมวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทอม 2/2565

 • 2 มี.ค. 66 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 • ทีมวิทยากร วิทยาลัยศิลปศาสตร์
coffee break, conference, women-1177540.jpg
 • 9 มี.ค. 66 เวลา 10.00-12.00 น. Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

 • วิทยากร ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
 • เริ่ม 16 มี.ค.-1 มิ.ย. 66 ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 • วิทยากร รศ.สุชาดา  นิมมานนิตย์ และ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชพงศ์

 • 3 เม.ย. 66 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ อ.วิษณุพงษ์  สุขสาคร
 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
  เวลา 09.30-12.00 น.
  ณ ห้องสุริยเทพ ชั้น 1  อาคารดนตรีสุริยเทพ
 •  วิทยากร : ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง / ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ / ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
 • ตัวอย่างโมเดลการเรียนการสอน : รศ.นันทชัย ทองแป้น / ผศ. อภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล / ผศ.ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์/ ดร.พรรษพร สุวรรณกาศ
 • วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
  เวลา 13.30 -15.30 น.
  ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
 • วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์
 • 26 พ.ค.  66 เวลา 09.00-12.00 น. อบรม Online ผ่าน Zoom Meeting 

  วิทยากร
 • รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
 • รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
 • ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

 • 29 พ.ค.  66 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

 • วิทยากร ผศ.ดร. ธรรณพ อารีพรรค 
 • 9 มิ.ย.  66 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

 • วิทยากร : ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง / อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย  / ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
 • อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต 

สามารถเปิดดูรายชื่อเข้าอบรมในแต่ละโครงการ

ด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย (@rsu.ac.th)

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X