แผนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2565

( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566)

สรุปความจำเป็นในการฝึกอบรม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2565

 • ธรรมาธิปไตย 
 • การทำงานเป็นทีม
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ความสามารถและเทคนิคการสอนและการถ่ายทอด
 • ความรับผิดชอบในงาน
 • จิตสำนึกในการให้บริการ
 • ความรู้ / ทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

และสามารถจำแนกความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรออกเป็นหลักสูตรต่างๆ ได้ดังนี้

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X