Smart Service Grad Team

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “Smart Service Grad Team”  3 ครั้ง วันที่ 21 เมษายน และ 29 เมาษายน 2565  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จัดอบรม Onsite ณ ห้อง 19-103 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สมรรถนะ

  1. การทำงานเป็นทีม
  2. ความรับผิดชอบในงาน
  3. จิตสำนึกในการให้บริการ
  4. การติดต่อประสานงาน

ครั้งที่ 1 : ข้อมูลสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 2 : ข้อมูลจากส่วนกลาง

ครั้งที่ 3 : Service Minded for Service Excellence 

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X