PDPA

ฝ่ายนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการป(ฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล” วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สมรรถนะ

  1. ความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X