IDP ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการใช้งานระบบ IDP” ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โดย ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ และนายขุนคำ ปองรักษาชีวิต เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 222 คน

สมรรถนะ : ความรับผิดชอบในงาน, ทักษะทางด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X