จิตวิทยาความเป็นครู

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” โมดูลที่ 2 : จิตวิทยาความเป็นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักสูตร 6 ชั่วโมง จัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจาก ดร.เตชาเมธ เพียรชนะ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอน และการถ่ายทอด

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X