ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมกับ สำนักงานบุคคล จัดการอบรม “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 3พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ โดย.. คุณกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรยายให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม โดย.. ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล
และคุณเพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล

สมรรถนะ : มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ ความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับ

    Loading

    IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

    X