เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ : สร้าง Dashboard ด้วย Power BI

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ : สร้าง Dashboard ด้วย Power BI” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A ชั้น 5 อาคาร Student Center มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 38 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สมรรถนะ : ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Adaptation)

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X