Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Team Smart Service” วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทะเบียน สำนักงานการเงิน และ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ให้ข้อมูลแก่ Smart Service Team มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน

สมรรถนะ : ความรับผิดชอบในงาน, การทำงานเป็นทีม, จิตสำนึกในการให้บริการ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X