ระบบจองห้องประชุมด้วย Google Calendar

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบจองห้องประชุม ทำเองได้ด้วย Google Calendar” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่ม 1 เวลา 10.00-12.00 น. และกลุ่ม 2 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน

สมรรถนะ : ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Adaptation)

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X