Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond วันที่ 8-11 และ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ทีมวิทยากรจาก สถาบันภาษาอังกฤษ

สมรรถนะ

  1. ทักษะการสอน

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X