Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Team Smart Service”  ให้กับทีม Smart Service ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X