Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Team Smart Service”  ให้กับทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์