ข่าวอบรม

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้การใช้งานระบบ IDP สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  ครั้งที่ 2  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5 มกราคม 2567 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ หัวข้อการเรียนรู้ แผนพัฒนารายบุคคล สมรรถนะมหาวิทยาลัยรังสิต เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ความจำเป็นของ IDP วิธีการใช้งานระบบ IDP กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน  ผู้เข้าอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล  นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครอบรมได้ที่นี่ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สมัครเข้าอบรม หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากร

เรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อดออมอย่างไร สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินให้บุคลากรสามารถวางแผนการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง และจัดสรรเงินออมได้ 12 มกราคม 2567 (09.00-16.00 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องทำกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วย วิทยากร : โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach) และทีมงาน หัวข้อการอบรม หลักการจัดการเงินส่วนบุคคล หลักการจัดการรายได้ กการวางแผนการจัดการภาระหนี้ การวางแผนการออม การวางแผนลงทุนและสะสมเงินเพื่อการเกษียณ สมัครอบรมได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน เท่านั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ’66 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต”  เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานให้กับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.30 น.) ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ละ 1-2 ท่าน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ปีนี้ท่านทำ IDP กันแล้วหรือยัง? สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  10 พฤศจิกายน 2566 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร คณะ/หน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ หัวข้อการเรียนรู้ แผนพัฒนารายบุคคล สมรรถนะมหาวิทยาลัยรังสิต เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ความจำเป็นของ IDP วิธีการใช้งานระบบ IDP กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ในเบื้องต้น ขอกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรม คณะ/หน่วยงานละ 1 ท่าน เท่านั้น ! วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล  นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ …

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Read More »

Loading

เทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ”  หลักสูตรการอบรม 6 ชั่วโมง ได้รับเกียรติจาก อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรการฝึกอบรม พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร 60 ท่าน เท่านั้น หัวข้อการอบรม ปัญหาหลักในการทำงานร่วมกันในองค์กร ความสำคัญของการสื่อสารกับการทำงานร่วมกัน กิจกรรม MEGA Tower เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและการสื่อสาร ประสานงาน แนวทางการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดีด้วยเทคนิค Ho-ren-so พฤติกรรมของคนทำงาน 4 ประเภท ตามหลักการสัตว์สี่ทิศ ทำแบบประเมินพฤติกรรมเพื่อค้นหาลักษณะเด่น-ด้อย ของตนเอง แนวทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กับคนทั้งกับคนทั้ง 4 แบบ หลักการของ Johari Window กับการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อลดความขัดแย้งกัน สรุปบทเรียน ถาม-ตอบเพื่อคลายความสงสัย สมัครด่วน หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง …

เทคนิคการสื่อสาร Read More »

Loading

Learning Outcomes

หลักสูตร “แนวทางการกำหนด Learning Outcomes และการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำเล่มหลักสูตร” ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร “แนวทางการกำหนด Larning Outcomes  และการเขียนคำอธิบายภายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำเล่มหลักสูตร” ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 (08.30-12.00 น.)ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 คน / 1 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2568 จำนวน 51 หลักสูตร กำหนดผู้เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 คน/ 1 หลักสูตร วิทยากร ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและบริการทางภาษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ส่งแบบตอบรับ ได้ที่สำนักงานพัฒนาบุคคล ห้อง …

Learning Outcomes Read More »

Loading

ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 1-2 ก่อน จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้  พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.00 น.)ห้อง 1-302 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์อายุงาน 1-5 ปี รายละเอียดหลักสูตร หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง

เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น มาเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดเบื้องต้นกันค่ะ …  ด้วยหลักสูตร “เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น” การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้  ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-509A ชั้น 5  อาคาร Student Center 27 ตุลาคม 2566 (08.30-12.00 น.) หัวข้อการอบรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม ตัวแปนและประเภทข้อมูลพื้นฐาน การประกาศและใช้ตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน การใช้คำสั่งเงื่อนไข การใช้ลูปในการทำงานซ้ำ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา รวมถึงการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ด เรียนรู้ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code ด่วน!! รับจำนวน 30 …

เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง Read More »

Loading

การจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2

มาเรียนรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 2  ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี  มาบรรยายให้ความรู้  25 ตุลาคม 2566 : 08.30-12.00 น. หัวข้อการอบรม องค์ประกอบหลักของโปรแกรม Excel (เซลล์, แถว, คอลัมน์, แผ่นงาน) การป้อนข้อมูลในเซลล์ การเลือก, คัดลอก, วาง, ตัด และลบข้อมูล การใช้ฟังก์ชันคำนวณเบื้องต้น (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) การใช้ฟังก์ชันตรรกะ (IF) …

การจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2 Read More »

Loading

Transformative Teaching

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และสำนักงานพัฒนาบุคคล ขอเรียนเชิญรับฟังนโยบายและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transformative Teaching : Empowering Students to Learn” ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  11 ตุลาคม 2566 : 09.00-15.00 น. ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตน์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ผู้สนใจทั่วไป  กำหนดการ แบบตอบรับ ส่งแบบตอบรับได้ที่ … สำนักงานพัฒนาบุคคล (HRD) โทรสาร 5942 หรือ E-Mail …

Transformative Teaching Read More »

Loading