แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณารางวัล
แนวปฏิบัติที่ดี
ประจำปีการศึกษา 2565

Credit : ขอขอบคุณคลิปวิดีโอ  จากสำนักงาน Wisdom Media 

กรอกแบบรายงาน
การจัดการความรู้ (KM)
ปีการศึกษา 2565
ผ่าน Google Form ได้ที่นี่...

ขออภัย - หมดเวลาส่งผลงาน!
* กรอกแบบรายงาน KM ผ่าน Google Form เท่านั้น !! ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์ / ไม่ต้องจัดทำคลิปวิดิโอ
** สามารถอ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน ด้านล่าง

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการส่งผลงาน

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน

จำนวน 2 ชิ้น (บังคับยุทธศาสตร์ละ 1 ชิ้น)
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา
    และการผลิตบัณฑิต
    (Excellence in Education)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนวัตกรรมงานวิจัย
    (Innovative Research and Development)
  • หากคณะวิชา มีผลงาน KM ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่นๆ สามารถส่งเพิ่มเติมได้
หน่วยงานสนับสนุน

อย่างน้อย จำนวน 1 ชิ้น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569

  • จากยุทธศาสตร์ใดก็ได้

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X