การจัดการการเงินพื้นฐาน

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการการเงินพื้นฐาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพงษ์ เมธพันธ์ุ จาก.. The Money Coach เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 78 คน

สมรรถนะ : มุ่งผลสัมฤทธิ์

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X