Active Learning

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา จัดการอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา”
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน : ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ทีมวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ. พเยาว์ ยินดีสุข และผศ.ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอนและการถ่ายทอด

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X