Excel รุ่น 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วย Excel” รุ่น 2 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A ชั้น 5 อาคาร Student Center ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 39 คน

สมรรถนะ : ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Adaptation)

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X