พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วย Excel

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วย Excel” วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A ชั้น 5 อาคาร Student Center มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 36 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สมรรถนะ : ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Adaptation)

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X