ทฤษฎีการเรียนรู้ รุ่น 1

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” การอบรมรุ่นแรกนี้ เป็นการอบรมโมดูลที่ 1 : เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ หลักสูตร 6 ชั่วโมง จัดอบรมวันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิภาพร สกุลวงศ์ จากวิทยาลัยครูสุริยเทพ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 39 คน

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอน และการถ่ายทอด

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X