ภาษาอังกฤษเพื่อการประสานงาน

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานภายในองค์กร”
 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 80 คน 

หมดเขตรับสมัคร 20 มกราคม 66 นี้ (ขอสงวนสิทธิ์การสมัครอบรม หน่วยงานละ 2 ท่าน)

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X