English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” English Integration Day ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301  ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น.

* สุภาพสตรีกรุณาสวมใส่ กางเกงและรองเท้าผ้าใบ ในการทำกิจกรรมค่ะ *
หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940

“the never ending chance to improve not only yourself,
but also to attract opportunities and affect others”

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X