การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในหัวข้อ  แนวทางการเขียนผลงานหนังสือ/ ตำรา และการเขียนบทความวิจัย ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center

25 มิถุนายน 2567 13.00-16.00 น.

วิทยากร
  • ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วีระ สมบูรณ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
วัตถุประสงค์การอบรม
  • เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวทางการเขียนหนังสือ/ตำรา
  • เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ถาม-ตอบปัญหาที่เป็นประเด็นข้อสงสัย

รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X