Active Learning

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรูู้ของนักศึกษา” วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ จากภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอนและการถ่ายทอด
สามารถ Download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่เมนู Download หรือ CLICK HERE

* ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ : CLICK HERE (Login ผ่าน RSU-Mail)
** รูปภาพเพิ่มเติมจากวิทยากร : CLICK HERE

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X