อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

📣 อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย

1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)" วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X