การจัดการข้อมูลด้วย Excel รุ่น 2

มาเรียนรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 2  ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี  มาบรรยายให้ความรู้ 

25 ตุลาคม 2566 : 08.30-12.00 น.

หัวข้อการอบรม
 • องค์ประกอบหลักของโปรแกรม Excel (เซลล์, แถว, คอลัมน์, แผ่นงาน)
 • การป้อนข้อมูลในเซลล์
 • การเลือก, คัดลอก, วาง, ตัด และลบข้อมูล
 • การใช้ฟังก์ชันคำนวณเบื้องต้น (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)
 • การใช้ฟังก์ชันตรรกะ (IF) เพื่อสร้างเงื่อนไข
 • การสร้างตาราง
 • การใช้ตัวกรองข้อมูล (Filter) เพื่อกรองข้อมูลในตาราง
 • การสร้างแผนภูมิและกราฟเบื้องต้น
 • การปรับแต่งแผนภูมิและกราฟ (เช่น เพิ่มชื่อแกน, ป้ายกำกับ)
 • การสร้างและใช้ตารางพิเศษ (PivotTable) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากตารางพิเศษ
 • การใช้ฟังก์ชันค้นหาข้อมูล (VLOOKUP)

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X