การจัดการข้อมูลด้วย Excel

หลักสูตร พื้นฐานการจัดการข้อมูลด้วย Excel

มาเรียนรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel  การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้ ในวันพุธที่ิ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-501A ชั้น 5 อาคาร Student Center 

6 กันยายน 2566

 • องค์ประกอบหลักของโปรแกรม Excel (เซลล์, แถว, คอลัมน์, แผ่นงาน)
 • การป้อนข้อมูลในเซลล์
 • การเลือก, คัดลอก, วาง, ตัด และลบข้อมูล
 • การใช้ฟังก์ชันคำนวณเบื้องต้น (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)
 • การใช้ฟังก์ชันตรรกะ (IF) เพื่อสร้างเงื่อนไข
 • การสร้างตาราง
 • การใช้ตัวกรองข้อมูล (Filter) เพื่อกรองข้อมูลในตาราง
 • การสร้างแผนภูมิและกราฟเบื้องต้น
 • การปรับแต่งแผนภูมิและกราฟ (เช่น เพิ่มชื่อแกน, ป้ายกำกับ)
 • การสร้างและใช้ตารางพิเศษ (PivotTable) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสร้างกราฟิกเบื้องต้นจากตารางพิเศษ
 • การใช้ฟังก์ชันค้นหาข้อมูล (VLOOKUP)

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X