พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

สำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการสวัสดิการสุขภาพ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและการส่งต่อดูแล ด้านสุขภาพจิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

15 กันยายน 2566 : 09.30 น. Zoom Meeting

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการดูแลและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว นักศึกษา และสังคมได้
2.
เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้ความช่วยเหลือ สามารถสังเกตุ เฝ้าระวังและเท่าทันต่อสถานการณ์ หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาได้
3.
เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยนักศึกษาให้เข้มแข็งขึ้น

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X