Innovative Education

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “Innovative Education” ในหัวข้อการเสวนา Tranformative Learning  วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ

2 พฤษภาคม 66 : 10.00-12.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาค หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ที่สนใจ
หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 66

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X