KM

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

IT'S TIME TO START YOUR KM

วันที่ 9 มีนาคม  66  เวลา 10.00-12.00 น. –  ZOOM Meeting 

บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน KM สามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่นี่…

IT'S TIME TO START YOUR KM

ผลงานการจัดการความรู้
ปีการศึกษา 2556-2563

ข้อมูลการจัดการความรู้ (เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้)

ผลงานการจัดการความรู้
ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

Loading

รูปภาพอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ประจำปีการศึกษา 2564

ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X