EMI รุ่น 5

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์” English Medium Instruction for University Professionals (EMI) รุ่น 5  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 1 มิถุนายน  2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

ด่วน !! ขยายระยะเวลาการรับสมัคร !
ถึง 10 มีนาคม 66

** เริ่มอบรม 16 มีนาคม 66 **

อบรมทุกวันพฤ.ช่วงบ่าย จำนวน 8 ครั้ง (24 ชม.)

EXPECTED OUTCOME …
1) 
สร้างแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
2) 
ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างหลักสูตร กิจกรรมตลอดจนการประเมินผลได้ตรงเป้า
3) ใช้ภาษาอังกฤษสอนเนื้อหาวิชาโดยใช้นวตกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนและผลการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 25 คน
>>> หมดเขตรับสมัคร 10 มีนาคม 66 <<<

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X