การจัดการการเงินพื้นฐาน

เรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อดออมอย่างไร

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินให้บุคลากรสามารถวางแผนการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง และจัดสรรเงินออมได้

12 มกราคม 2567 (09.00-16.00 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องทำกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วย
วิทยากร : โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
(The Money Coach) และทีมงาน
หัวข้อการอบรม
  • หลักการจัดการเงินส่วนบุคคล
  • หลักการจัดการรายได้
  • กการวางแผนการจัดการภาระหนี้
  • การวางแผนการออม
  • การวางแผนลงทุนและสะสมเงินเพื่อการเกษียณ
รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน เท่านั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X